Generelt 

Ejer bekræfter ved underskrift af nærværende aftale, at have overleveret ovennævnte vare til Kommissionæren, som skal forestå salg af varen via hjemmesiden http://www.brugshundeshoppen.dk/ til private forbrugere.

Ejer kan også vælge at lade varen være i hænderne på Ejer selv og sende Kommisionsæren billeder samt beskrivelse af varen og alene benytte Kommisionærens netværk til salget. Hermed spares fragten af varen til Kommisionæren.

Kommissionssalæret er aftalt til 30% af salgsprisen.

Kommissionæren foretager en vurdering af markedsprisen for varen, og kan frit bestemme udbudsprisen for varen.

Kommissionsaftalen løber i 6 måneder fra aftalens indgåelse og bortfalder, såfremt varen ikke er solgt ved udløbet af perioden.

Salgsprovenuet og kommissionssalæret afregnes efter udløbet af fortrydelsesfristen, jf. nedenfor, med tillæg af en uge.

Såfremt Ejer opsiger aftalen inden udløbet af de 6 måneder, forfalder 50 % af kommissionssalæret i ekspeditionsgebyr.

Fragt af vare til Kommisonæren og køber er for Ejers regning.

Ejendomsret

Ejer indestår ved underskrift af nærværende aftale for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at råde over den indleverede vare.

Forsikring

Varen forsikringsdækkes ikke af Kommissionærens forsikring. Det er Ejers egen forsikring, der skal dække, mens varen er midlertidigt placeret i Kommissionærens varetægt.

Det er således Ejers forsikring, der skal dække, såfremt varen måtte blive udsat for brand, tyveri,

vandskade, hændelig undergang m.v.

Ejer er herved opfordret til at sikre sig, at dennes forsikring dækker midlertidig placering hos tredjemand.

Reklamation og mangler

Ved salg til en køber er salget omfattet af Købeloven, hvorfor lovens mangelsbestemmelser er gældende.

Da Kommissionæren alene er mellemmand, vil eventuelle mangelsindsigelser eller erstatningskrav rettet mod Kommissionæren blive vidererettet mod Ejer som sælgeren af varen.

Fremsætter køber krav overfor Kommissionæren, kan denne tilbageholde varen eller afregningen overfor Ejer.

Såfremt kravet fremsættes overfor Kommissionæren efter, at denne har afregnet overfor Ejer, er Ejer forpligtet til efter påkrav at holde Kommissionæren skadesfri og således betale det beløb til Kommissionæren, som er nødvendig for at dække købers krav, samt eventuelle øvrige udgifter, som måtte blive Kommissionæren.

Fortrydelsesret

Ved salg til en forbruger, er salget omfattet af Forbrugeraftaleloven, hvorefter køber har en fortrydelsesret, og således kan fortryde købet i op til 14 dage efter dennes modtagelse af varen.

Hvis køberen udnytter fortrydelsesretten, er Kommissionæren forpligtet til at tilbagebetale købe- summen til køberen, når varen er modtaget retur.

Der vil ikke ske afregning af nærværende aftale før udløbet af fortrydelsesfristen med tillæg af en uge, og før det samtidig er konstateret, at køberen ikke har udnyttet sin fortrydelsesret.

Såfremt køberen gør brug af sin fortrydelsesret, vil der følgelig ikke ske afregning. I dette tilfælde vil Kommissionæren være berettiget til at forsøge salg på ny inden for den aftalte periode.

Lovvalg og tvister

Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende Kommissionsaftale afgøres efter dansk ret med Københavns Byret som rette værneting.